Thursday, 13/05/2021 - 22:23|
Phòng giáo dục và đào tạo huyện Thanh Thủy

Bộ GD&ĐT ban hành Thông tư Số: 26/2020/TT-BGDĐT Sửa đổi, bổ sung một số điều Thông tư số 58 về Quy chế đánh giá, xếp loại học sinh trung học cơ sở và học sinh trung học phổ thông

Ngày ban hành:
10/09/2020
Ngày hiệu lực:
Trạng thái:
Đã có hiệu lực