Thursday, 13/05/2021 - 23:14|
Phòng giáo dục và đào tạo huyện Thanh Thủy

Ngày 22/10/2020, Đoàn kiểm tra công nhận phổ cập xoá mù chữ của tỉnh Phú Thọ về kiểm tra công nhận phổ cập xoá mù chữ năm 2020 tại huyên Thanh Thuỷ.